Om oss

Vestafjell startet sin virksomhet i 1939 under navnet AS Bøe & Lepsøy as. I 2007 endret selskapet navn til Vestafjell fordi fokus på grunnarbeid ble styrket. Selskapet er i dag datterselskap av det opprinnelige Bøe & Lepsøy som startet i 1939.

Vestafjell har tradisjonelt drevet virksomhet innenfor Bygg og Anleggs- fagene. Bygg har bygget boliger, offentlige institusjoner, skoler, barnehager og kirker. Anlegg leverer alle typer grunn prosjekter fra utbygging av industri/bolig områder til vei og VA.

I 2020 Fusjonerte virksomheten med sitt søsterselskap i konsernet Bøe & Lepsøy Utbygging. Gjennom denne fusjonen fikk selskapet en betydelig virksomhet innenfor bolig utbygging i egen regi.

I dag består selskapet av forretningsområdene Bygg, Anlegg og Eiendom. Selskapet er en total leverandør av tjenester innenfor disse områdene.

Selskapet tilbyr markedet en solid, regional aktør med over 70 ansatte innenfor de relevante fag. Selskapet legger stor vekt på god produksjon med flinke ansatte. Vi har tariffavtaler med våre ansatte og er medlem av MEF og BNL.

Selskapet omsatte i 2021 for over 200 mnok.

Vestafjell sin visjon er «Vi bygger verdier». Hensikten er å skape varige verdier for den regionen vi er en del av gjennom å gi – bærekraftige bidrag til verdiskapingen, å benytte oss av en lønnsom forretningsmodell og være en av de mest attraktive partnerne for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere. Vi ser betydningen av samfunnets og kunders krav til samarbeid, erfaringsutveksling, bærekraft, investering i mennesker og inkluderende adferd​som en viktig del av det å kunne skape varige suksesshistorier sammen med våre kunder, leverandører, ansatte og eiere.

Hos oss står selskapets kjerneverdier sterkt og gjenspeiles i alle aktiviteter Vestafjell leder eller er en del av. Med forankring i forretningsområdene, egen prosjektmodell, gjennomføringsmetodikk og «Lean» er dine interesser i samspill med oss i trygge hender. «Vi bygger verdier» i samspill med våre kunder der muligheter for å flytte grenser mot økt verdiskapning er mulig.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.7.22, innebærer at virksomheter har plikt til å undersøke, vurdere og opplyse om risiko ift brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og egen drift. Et vesentlig tiltak for å følge dette opp er å gjennomføre risikoanalyser, stikkprøver og gjennomføre tiltak som reduserer denne risikoen.

Som leverandør til Vestafjell AS må du; uavhengig av om du omfattes direkte av Åpenhetsloven eller ikke, etterleve krav i Åpenhetsloven om å undersøke og vurdere risiko i din leverandørkjede iht våre standardbetingelser.

Våre kjerneverdier og etikk

Alle som jobber i Vestafjell, må kunne identifisere seg med våre verdier. Videre skal vår personalpolitikk ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som legges til grunn for våre handlinger og beslutninger.

Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål. Dette skal vi oppnå ved å skape og vedlikeholde en kultur som bygger på våre verdier slik at ingen skal kunne stille vår habilitet i tvil.

Både ledere og medarbeidere har et særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler etterleves. Alle har et ansvar for å stille høye etiske krav i sitt arbeid både internt i bedriften og hos kunder for derigjennom å skape og vedlikeholde best mulig tillit til vår bedrift.

Vestafjells kjerneverdier. Kvalitet, ærlighet, profesjonell, samspiller.

Fremtiden bygges nå